[WebSecurity] Cách tiếp cận thực hành – part2

Lý thuyêt chung cho một CHU TRÌNH SECURITY WEB APP
– Bí kíp
Khung security test cho web app
– Khi nào cần
– Các phạm vi quan tâm
– Sử dụng tool, tạo case
Cụ thể thủ tục cho 4 kiểu phổ biến nhất
– XSS
– SQL Injection
– DDOS
– CSRF

Tham khảo: TesterPRO.org
[WebSecurity] Cách tiếp cận thực hành – part2
[WebSecurity] Cách tiếp cận thực hành - part2