HƯỚNG DẪN UP WEBSITE ASP.NET MVC lên hosting Somee.com và SỬA LỖI customerrors mode=off

ASP.NET MVC!! Hướng dẫn up Web ASP.Net MVC lên free hosting Somee.com. Hỗ trợ ASP.Net MVC 1.0-5.0, MS SQL 2012-2016. ► Các bước như sau: 1/ Sửa hết lỗi trong Console như lỗi đường dẫn file, lỗi Javascript,… 2/ Publish…