การ Export ไฟล์ และอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น Web hosting

การ Export ไฟล์ และอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น Web hosting
วิดีโอนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการอบรม “การเล่าเรื่องด้วยภาพผ่าน Parallax Website”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การ Export ไฟล์ และอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น Web hosting